Нотариус Симеон Илиев

Район на действие районен съд Бургас. Вписан е под № 699 в регистъра на Нотариалната камара.


Услуги

 • Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи
 • Удостоверяване на верността на преписи на документи
 • Приeмане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа
 • Обявяване на саморъчни завещания
 • Съставяне и подписване(удостоверяване) на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти
 • Съставяне на актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания
 • Съставяне на констативни протоколи, морски протести
 • Връчване на нотариални покани
 • Извършване на други удостоверявания
 • Изготвяне и проверка на проекти за документи
 • Устни и писмени консултации
 • Посредничество при изясняване волята на страните
 • Набавяне на справки, документи, книжа и други
 • Изпълнение на завещания и управление на имущество
 • Снабдяване със скици/схеми издавани от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър

За нотариуса

роден 1979г. в гр. Берлин, Германия

Завършва средно образование в Езикова гимназия с преподаване на английски език гр. Бургас ‎1993- 1998 г. Завършва висше образовние в Софийски Университет “Св. Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър - специалност “Право” ‎1998 - 2003 г. Работи като Адвокат към Адвокатска колегия Бургас от месец май 2004 г. до декември 2015 г. Хоноруван преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по дисциплина “Социално и здравно законодателство” през периода 2005 г.- 2007 г. Член в Районна избирателна комисия Бургас - участвал в организирането и провеждането на изборите в Бургаски избирателен район – избори за Европейски парламент 2014 г. и национален референдум 2013 г. Арбитър в Международен арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаймодействие“ от от януари 2015 година Председател на управителния съвет на Държавно предприятие «Югоизточно държавно предприятие» гр.Сливен от март 2015 година до януари 2016 година Председател на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел «Институт за морски дейности и екология» от февруари 2015 година

Екип

Имухан Хюсеин


родена на 1982г. в Руен, обл.Бургас
помощник-нотариус
Завършила юридическия факултет в БСУ -Образователно-квалификационна степен - магистър, специалност -ПРАВО , Професионална квалификация – ЮРИСТ, период на обучение 2000 -2006г.
2007г. назначена за член на РИК (Районна избирателна комисия) за обл.Бургас, за избори за Европейски парламент.
2008 -2016г. сътрудник в нот. кантора
2010 до 2014г. юрисконсулт в „Ен Консулт” ЕООД
2014г. назначена за Зам. председател на РИК (Районна избирателна комисия) за обл.Бургас, за избори за народни представители.
2015г. назначена за Секретар на ОИК (Общинска избирателна комисия) за общ.Бургас, за Местни избори.

Светлана Адамска


родена на 1976г. в гр.Бургас
сътрудник
Завършила юридическия факултет в БСУ- Образователно-квалификационна степен - магистър, специалност -ПРАВО , Професионална квалификация – ЮРИСТ, период на обучение 1994 -1999г.

2000г. – 2006г. Адвокат към Старозагорска АК.
2006-2008г. помощник-нотариус
2013 – 2016г. сътрудник в нот. кантора

Форма за запитване